Các tác giả đã thực hiện một phân tích hồi cứu ở phụ nữ đã qua phẫu thuật cắt bỏ vú và nạo hạch nách do ung thư vú. Hai nhóm bao gồm: nhóm có giảm đau cạnh cột sống sau phẫu thuật và nhóm sử dụng morphin tĩnh mạch do bệnh nhân tự kiểm soát (PCA). Kết quả, tỷ lệ sống còn không di căn là 94% so với 82% sau 24 tháng và 94% so với 77% sau 36 tháng tương ứng với nhóm giảm đau cạnh cột sống và nhóm morphine PCA