Hai từ “ung thư” từ lâu làm cho con người rất sợ, cả trong ngành y cũng không dám nói thẳng, mà dùng chữ viết tắt là “K” đứng đầu cho chẩn đoán bệnh, hoặc đặt tên cho bệnh viện như “bệnh viện K Hà Nội”, hoặc “bệnh viện ung bướu” thay cho “bệnh viện ung thư”.