Ung thư thanh quản chiếm khoảng 25% ung thư đầu cổ và 1% của tất cả ung thư. Thanh quản thành 3 vùng: thượng thanh môn, thanh môn, hạ thanh môn. Thượng thanh môn gồm sụn phễu, nếp phễu – nắp thanh quản, dây thanh âm giả, thanh thất, thanh thiệt.