Phẫu thuật cắt dạ dày đã loại bỏ một phần hay toàn bộ dạ dày, dẫn đến dạ dày nhỏ hơn so với bình thường. Do đó, sự lưu giữ thức ăn cũng như dịch giảm hơn nhiều so với bình thường trước đây. Như vậy, thức ăn và dịch sẽ xuống ruột nhanh hơn và có thể gây ra một số rối loạn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.