Fresh-Frozen Plasma (FFP) là chế phẩm máu được tách từ máu toàn phần hoặc tách trực tiếp từ máu người cho (apheresis), được đông lạnh nhanh và bảo quản ở nhiệt độ như vậy để làm hạn chế mất mát các yếu tố đông máu.