Ung thư hạ họng chiếm gần 7% trong tất cả ung thư đường tiêu hóa trên, chiếm 5% ung thư đầu mặt cổ bao gồm ung thư nguyên phát từ hạ họng và ung thư xâm lấn từ nơi khác mà thường gặp nhất là ung thư thanh quản xâm lấn hạ họng