Ung thư tuyến giáp chiếm 1% trong tất cả các ung thư mới mắc ở Hoa Kỳ. Ung thư tuyến giáp bao gồm ung thư tuyến giáp thể nhú (80%), thể nang (10%), thể tủy (5-10%), không biệt hóa (1- 2%), hiếm gặp là Lymphoma và Sarcoma.