Cách rút NKQ này có thể được áp dụng cho bệnh nhân đặt NKQ khó hoặc không chắc chắn có thể rút thành công.