Bác sĩ gây mê thường được khuyến cáo nên tránh thực hiện theo dõi tất cả các trường hợp lâm sàng do đặc điểm đặc biệt mà phạm vi hoạt động của họ liên quan, cũng như vô số việc mà họ phải tham gia. Họ bị đổ lỗi cho các biến chứng trong các trường hợp lâm sàng mà không có bất kỳ điều tra chẩn đoán kỹ lưỡng trước đó; biến chứng như vậy thường không liên quan trực tiếp đến các can thiệp của họ.