Chưa bao giờ có một nghiên cứu chứng minh bất kỳ mối quan hệ nào giữa khởi mê nhanh (tức là thời gian từ tiêm thuốc khởi mê đến đặt nội khí quản thành công) và tần suất hít.