Các Bs GMHS sử dụng thang điểm này để cho biết sức khỏe bệnh nhân trước phẫu thuật nhằm giúp quyết định xem bệnh nhân có phẫu thuật hay không