Bộ môn Gây mê hồi sức - Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng giảng dạy và đào tạo sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức